Livraison offerte dès 69€ d'achat
Menu
 
Rechercher

Van 15 februari tot 6 maart 2016

Spelreglement « De mooiste liefdesverklaring »MET DE DEELNEMING AAN DIT SPEL AANVAARDT U DIT REGLEMENT UITDRUKKELIJK EN ZONDER VOORBEHOUD.

INDIEN U MET DIT REGLEMENT NIET INSTEMT VRAGEN WIJ U AAN HET SPEL NIET DEEL TE NEMEN.ARTIKEL 1 : ORGANISATOR

De vennootschap RougeGorge Lingerie, waarvan de maatschappelijke zetel te 64 rue du Chemin Vert – CS 60043 59531 NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX 6 – FRANKRIJK (SIREN Nr. : 558 503 355) wordt gevestigd, organiseert van 15 februari tot 6 maart 2016 inbegrepen een spel genoemd « De mooiste liefdesverklaring » in haar winkels in België.ARTIKEL 2 : TOEGANG

Dit spel is bestemd voor alle meerderjarige natuurlijke personen, van om het even welke nationaliteit, van wie de woonplaats in België gevestigd is, en die over een postadres in Frankrijk België beschikken.  Mogen niet deelnemen de personeelsleden van RougeGorge of hun familieleden.  Verschillende deelnemingen per gezin (wordt als gezin beschouwd een persoon of een groep personen die in dezelfde woning hun woonplaats hebben – dezelfde naam, hetzelfde postadres) zijn mogelijk gedurende de hele duur van het spel.  Een natuurlijke persoon kunt enkel één keer winnen.  De deelneming is strikt nominatief en de speler kunt in geen geval met  verschillende rekeningen van spelers of voor rekening van andere deelnemers spelen.  Iedere persoon die deze voorwaarden niet vervult zal uit het spel worden uitgesloten en zal geenszins van zijn/haar winst kunnen genieten.

Voor de deelneming is een geldig elektronisch adres noodzakelijk.

Het spel is toegankelijk in alle winkels RougeGorge in België.ARTIKEL 3 : SPELREGELS

Iedere deelnemer verklaart kennis van het geheel reglement te hebben genomen.  De deelneming aan het spel betekent de uitdrukkelijke aanvaarding en zonder voorbehoud van dit reglement en van de spelregels.  Ieder geschil betreffende de interpretatie ervan zal in laatste aanleg en onherroepelelijk door de Organisator worden beslecht.

Het spel is gebaseerd op een wedstrijd waarvan de winnaar in verhouding tot het aantal « j’aime » verkregen gedurende de duur van de wedstrijd zal worden  aangeduid.  Om deel te nemen moet U Uw mooiste liefdes- of huwelijksverklaring tijdens de periode van 15 februari tot 6 maart 2016 inbegrepen op de Belgische Facebookpagina van de organisator sturen.  

Op het einde van het spel zal 1 winnaar bij klassement worden aangeduid en een cadeaubon van 100 € zal hem/haar in al onze winkels en op onze internetsite worden aangeboden enkel op de collectie « Le grand jour » collectie lente zomer 2016 en dit voor een duur van 12 maanden vanaf de invoerdatum, deze zijnde bepaald op een coupon gevoegd bij het cadeaubon.

De aankondigingsdatum van de winnaar wordt enkel ter informatie gegeven.  Indien de omstandigheden het vereisen behoudt de organisator zich het recht voor deze zonder voorafgaangde kennisgeving te wijzigen en zonder dat enige betwisting in dit verband kunt worden gedaan.ARTIKEL 4 : INSCHRIJVINGSREGELS

Iedere persoon die een liefdes- of huwelijksverklaring gedurende de periode van 15 februari tot 6 maart 2016 heeft gezonden zal automatisch voor de loting worden ingeschreven.  Indien de persoon niet wenst deel te nemen, moet zij het in winkel vermelden of ons op het volgend adres schrijven :  www.rougegorge.com/contacts/rubrique« autre ».ARTIKEL 5 : GIFTEN

Zijn ingezet 1 cadeaubon van een bedrag van 100 €.  Zijn uitgesloten van het spel alle artikelen niet inbegrepen in de collectie « Le grand jour » collectie lente zomer 2016 RougeGorge.ARTIKEL 6 : INBEZITSTELLING VAN DE GIFTEN

De winnaar zal per mail binnen de 10 dagen volgend op de datum van de loting worden verwittigd.

Iedere winnaar zal over vijftien dagen beschikken om ons per mail zijn/haar postgegevens over te maken om tot de zending van hun gift over te gaan.  Na deze termijn zal de winnaar definitief het voordeel van zijn/haar gift verliezen die aan een vervangende winnaar zal worden toegewezen.

Om van de giften te genieten zullen de winnaars aan de Organisator, op verzoek van deze, ieder bewijsstuk van hun identiteit en van hun adres moeten bezorgen.

De gift zal aan de winnaar op het door hem/haar meegedeeld adres worden gezonden, binnen de twee maanden volgend op de afsluiting van het spel.

De Organisator zal bij problemen en/of beschadigingen tijdens het vervoer of de verzending van de gift niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld.  In dat geval zal de verantwoordelijkheid van de vervoerder rechtstreeks door de winnaar dienen te worden gezocht die het op hem/haar zal moeten nemen zonder verhaal tegen de Organisator.

Iedere gift is nominatief en niet-overdraagbaar.  Iedere gift kunt op verzoek van een winnaar contant niet worden terugbetaald of geen voorwerp uitmaken van een tegenwaarde, welke deze ook moge zijn, en ook niet worden vervangen door een gelijkwaardige gift.  Indien omstandigheden buiten de wil van de Organisator een overmacht vormen zal deze iedere gift door een gelijkaardige en gelijkwaardige gift kunnen vervangen.ARTIKEL 7 : GESCHILLEN

De deelneming aan dit spel brengt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement mee.

Iedere betwiste interpretatie van dit reglement alsook alle onvoorziene gevallen zullen door een jury van 3 leden aangeduid door de Organisator worden beslecht.  Iedere aanvraag in verband met de interpretatie van het reglement dient schriftelijk te worden gedaan.  Er zal niet worden geantwoord op iedere aanvraag in verband met de interpretatie van dit reglement dat de Organisator 15 dagen na het einde van het spel zal ontvangen.

Dit reglement is aan de Belgische wet onderworpen.  Alle problemen in verband met de interpretatie van dit reglement en alle betwiste gevallen zullen in laatste aanleg door de Organisator worden beslecht of door de bevoegde rechtbanken ten aanzien van de Belgische wetten.ARTIKEL 8 : MEDEDELING VAN DE IDENTITEIT VAN DE WINNAARS

Behoudens tegenbericht machtigen de winnaars de Organisator om hun namen, voornamen, steden en departement van verblijf in haar berichten in verband met het spel, te gebruiken, om het even welk informatiemiddel van de Organisator (ieder drukwerk, pers, aanplakbord, TV, radio, Internet met inbegrip van de communautaire sites namelijk Facebook, enz.) en namelijk in een artikel, gepubliceerd op de Fan Page, voor een duur van één jaar op het Belgisch grondgebied, zonder dat dit gebruik andere rechten dan de gewonnen gift kunt openen, zijnde bepaald dat het grondgebied van Internet wereldwijd is.ARTIKEL 9 : INFORMATICA EN VRIJHEDEN

Met de deelneming aan het spel aanvaardt de deelnemer dat de door hem/haar aan de Organisator overgemaakte informatie voor de organisatie van het Spel en de mededeling met de winnaars worden gebruikt en automatisch worden verwerkt in overeenstemming van de wet nr. 78-17 dd. 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004.

De deelnemer beschikt over een recht van toegang, wijziging, verbetering en afschaffing van de gegevens wat hem betreft.  De deelnemer kunt dit recht uitoefenen via een brief naarrougegorge.relationclient@gmail.com.ARTIKEL 10 : AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de Organisator is strikt beperkt tot de aflevering van de gewonnen gift.

De Organisator zou niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele dysfuncties in verband met Internet of in verband met iedere inmenging, poging tot inmenging, bedrog, bug, technisch defect of iedere andere reden die de controle van de Organisator te boven gaat en die tekortkomingen in de administratie, de veiligheid, de billijkheid, de integriteit of het beheer van het spel hebben veroorzaakt.  De Organisator zou namelijk niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor alle fouten, verzuimen, onderbrekingen, uitwissen, en over het algemeen, voor het verlies van ieder gegeven daardoor.

Met de deelneming aan dit spel aanvaardt iedere deelnemer en verbindt er zich toe om alleen alle schade of verliezen veroorzaakt of geleden door de deelnemer uit hoofde van de deelneming aan dit spel of ingevolge de inbezitneming van de gift en het gebruik ervan op zich te nemen en de Organisator, haar dochtermaatschappijen en moedermaatschappijen, bedienden alsook communicatieadviseurs te vrijwaren, behoudens de gevallen bepaald door de wet inzake.ARTIKEL 11 : NEERLEGGING EN AFSCHRIFT VAN DIT REGLEMENT

Het geheel reglement van dit spel is neergelegd bij Bogaert – Dupont bvba Gerechtsdeurwaarders Chaussée de Douai 807500Tournai.

Het reglement is beschikbaar in winkel op aanvraag.

Iedere wijziging van dit reglement en iedere beslissing van de Organisator zullen in een bijvoegsel bij dit reglement worden bepaald en neergelegd op het hierboven vermeld adres.

Een schriftelijk afschrift van dit reglement wordt gratis verzonden aan iedere persoon die deze voor de afsluiting vna het spel vraagt.  Deze aanvraag dient enkel per brief te worden gestuurd naar Rougegorge Literie, service web marketing, 64 rue du Chemin Vert - CS 60043 59531  NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX 6 Frankrijk.  Postzegel voor de aanvraag van het reglement terugbetaald op gewoon schriftelijk verzoek aan het laag tarief van toepassing (samen noodzakelijkerwijs met de naam, voornaam en adres van de deelnemer, titel van het spel, en met een « Relevé d’Identité Bancaire (of RIP, of RICE).

HAUT