Menu
Recherchez
0 Mon panier

Van 11 tot 26 april 2016
« Vandaag, Uw badpak terugbetaald »
Spelreglement

 

MET DE DEELNEMING AAN DIT SPEL AANVAARDT U DIT REGLEMENT UITDRUKKELIJK EN ZONDER VOORBEHOUD.
INDIEN U MET DIT REGLEMENT NIET INSTEMT GELIEVE AAN HET SPEL NIET DEEL TE NEMEN.

 

ARTIKEL 1 : ORGANISATOR
De vennootschap RougeGorge Lingerie, waarvan de maatschappelijke zetel te 64 rue du Chemin Vert – CS 60043 59531 NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX 6 – FRANKRIJK
(SIREN nr. 558 503 355) wordt gevestigd, organiseert van 11 tot 26 april 2016 inbegrepen een spel genoemd « Vandaag, Uw badpak terugbetaald » in haar winkels in Frankrijk en op haar internet site www.rougegorge.com.

 

ARTIKEL 2 : TOEGANG
Dit spel is bestemd voor iedere meerderjarige natuurlijke persoon, van om het even welke nationaliteit, die over een geldig elektronisch adres beschikt en van wie de woonplaats in postadres in Frankrijk of België beschikt.
Verschillende deelnemingen zijn toegelaten gedurende de hele duur van het spel.
Het wordt toch bepaald dat een natuurlijke persoon slechts één keer zal kunnen winnen.
Mogen niet deelnemen de personeelsleden van RougeGorge of hun familieleden.
Het spel is toegankelijk in alle winkels RougeGorge in Frankrijk, in België en op haar site www.rougegorge.com.


ARTIKEL 3 : SPELREGELS
Iedere deelnemer verklaart kennis van het geheel reglement te hebben genomen. De deelneming aan het spel betekent de uitdrukkelijke aanvaarding en zonder voorbehoud van dit reglement en van de spelregels. Ieder geschil betreffende de interpretatie ervan zal in laatste aanleg en onherroepelijk door de Organisator worden beslecht.
Het spel is gebaseerd op een loting.
Om deel te nemen moet U tussen 11 en 26 april 2016 een badpak van collectie RougeGorge Lente Zomer 2016 in één van de winkels of op de e­commerce site van de organiserende vennootschap kopen en over een klanrekening met een e­mail adres beschikken.

Eén bestelling per dag zal worden geloot en terugbetaald onder de vorm van het bedrag van de aankoop van het badpak zal op een geschenkkaart Rougegorge worden gecrediteerd, geldig in al onze winkels en op onze website voor een duur van 12 maanden te rekenen vanaf de uitgiftedatum.
Een loting zal op het einde van het spel op 2 mei 2016 worden verricht. Deze zal de 16 winnaars van het spel aanduiden (één winnaar per dag tussen 11 en 26 april 2016). Zijn door de loting betrokken alle personen die de in het reglement voornoemde voorwaarden vervullen :
– Een artikel van de badpakafdeling van de collectie RougeGorge tussen 11 en 26 april 2016 in winkel of op onze website www.rougegorge.com te hebben gekocht
– Een klantrekening met een geldig e­mail adres te hebben.
– Iedere terugbetaling van produkten gedurende het spel zal als gevolg hebben de betrokken persoon uit te schrijven. Indien de persoon probeert opnieuw te worden ingeschreven zal deze een nieuw produkt moeten aankopen om voor de loting in aanmerking te worden genomen.
In het geval dat de persoon over de periode verschillende badpakken zou hebben gekocht zal haar naam herhaaldelijk op de lijst van deelnemers worden opgenomen, zoveel keer als gekochte badpakken.
De loting zal door Claire Deleplanque, loontrekker van de vennootschap RougeGorge, worden verricht. Te dien einde zal zij de functie « willekeurig» in Excel software gebruiken om de winnaars te kunnen kiezen.
Wij herhalen dat een natuurlijke persoon enkel één keer kunt winnen.
De datum van de loting is ter informatie gegeven. Indien de omstandigheden het vereisen wijzigen en zonder dat enige betwisting in dit verband kunt worden gemaakt.


ARTIKEL 4 : INSCHRIJVINGSREGELS
Iedere persoon die een badpak (Badpak één stuk of één hoog + een onder) van collectie RougeGorge tussen 11 en 26 april 2016 in winkel of op onze website heeft zal automatisch voor de loting worden ingeschreven. Indien de persoon niet wenst www.rougegorge.com heeft gekocht en die een klantrekening met een geldig e­mail adres deel te nemen moet deze het in winkel vermelden of ons op het volgend adres schrijven : www.rougegorge.com/contacts/rubrique »autre ».


ARTIKEL 5 : GIFTEN
Zijn inzeget 16 geschenkaarten van een bedrag gelijk aan de aankoop van een badpak van onder van badpak OF een boven + een onder van badpak. Het bedrag van de geschenkkaarten kunt dus tussen 12€90, laagste prijs van de collectie voor een onder van badpak of 49€90, hoogste prijs van de collectie voor aankoop van boven + onder van badpak.
collectie RougeGorge : een badpak zijnde één stuk OF een boven van badpak OF een Zijn uitgesloten van het spel de beachwear artikelen en toebehoren van badcollectie RougeGorge. Het bedrag van de geschenkkaart zal worden bepaald door het bedrag van de aankoop verricht door de winnaar door loting gekozen.


ARTIKEL 6 : INBEZITSTELLING VAN DE GIFTEN
De winnaars zullen per e­mail binnen de 10 dagen volgend op de datum van loting worden verwittigd.
Iedere winnaar zal over vijftien dagen beschikken om ons per mail zijn /haar postgegevens over te maken om tot de zending per brief van hun gift over te gaan. Na deze termijn zal de winnaar definitief het voordeel van zijn/haar gift verliezen die aan een vervangende winnaar zal worden toegewezen.
Om van de giften te genieten zullen de winnaars aan de Organisator, op haar verzoek, ieder bewijsstuk van hun identiteit en van hun adres moeten bezorgen.
De gift zal aan de winnaar op het door hem/haar meegedeeld adres worden gezonden, binnen de twee maanden na afsluiting van het spel.
De Organisator zal bij problemen en/of van beschadigingen tijdens het vervoer of de verzending van de gift niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld. In dat geval zal de verantwoordelijkheid van de vervoerder rechtstreeks door de winnaar dienen te worden gezocht die het op hem/haar zal moeten nemen zonder verhaal tegen de Organisator.
Iedere gegeven gift is nominatief en niet­overdraagbaar. Iedere gift kunt op verzoek van een winnaar contant niet worden terugbetaald of geen voorwerp uitmaken van een tegenwaarde, welke deze ook moge zijn, en ook niet worden vervangen door een gelijkwaardige gift. Indien omstandigheden buiten de wil van de Organisator een overmacht vormen zal deze iedere gift door een gelijkaardige en gelijkwaardige gift kunnen vervangen.


ARTIKEL 7 : GESCHILLEN
De deelneming aan dit spel brengt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement
Iedere betwiste interpretatie van dit reglement alsook in alle niet voorziene gevallen zullen door een jury van 3 leden aangeduid door de Organisator worden beslecht. Iedere aanvraag in verband met de interpretatie van het reglement dient schriftelijk te worden gedaan. Er zal niet worden geantwoord op iedere aanvraag in verband met de interpretatie van dit reglement dat de Organisator 15 dagen na het einde van het spel zal ontvangen.
Dit reglement is aan de Franse wet onderworpen. Alle problemen in verband met de interpretatie van dit reglement en alle betwiste gevallen zullen in laatste aanleg door de
Organisator worden beslecht of door de bevoegde rechtbanken ten aanzien van de Franse wetten.


ARTIKEL 8 : MEDEDELING VAN DE IDENTITEIT VAN DE WINNAARS
Behoudens tegenbericht machtigen de winnaars de Organisator om hun namen, voornamen, steden en departement van verblijf in haar berichten in verband met het spel, te gebruiken, om het even welk informatiemiddel van de Organisator (ieder drukwerk, pers, aanplakbord, TV, radio, Internet met inbegrip van communautaire sites namelijk Facebook, enz.) en namelijk in een artikel, gepubliceerd op de Fan Page van de organisator, voor een duur van één jaar op het Frans grondgebied, zonder dat dit gebruik andere rechten dan de gewonnen gift zal openen, zijnde bepaald dat het grondgebied voor Internet wereldwijd is.


ARTIKEL 9 : INFORMATICA EN VRIJHEDEN
Met de deelneming aan het spel aanvaardt de deelnemer dat de door hem/haar aan de Organisator overgemaakte informatie voor de organisatie van het Spel en de mededeling met de winnaars worden gebruikt en automatisch worden verwerkt in overeenstemming van de wet nr. 78­17 dd. 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004.
De deelnemer beschikt over een recht van toegang, wijziging, verbetering en afschaffing van de gegevens over hem/haar. De deelnemer kunt dit recht uitoefenen via een brief naar rougegorge.relationclient@gmail.com.


ARTIKEL 10 : AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van de Organisator is strikt beperkt tot de aflevering van de gewonnen gift.
De Organisator zou niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele dysfuncties in verband met Internet of in verband met iedere inmenging, poging tot inmenging, bedrog, bug, technisch defect of iedere andere reden die de controle van de Organisator te boven gaat en die tekortkomingen in de administratie, de veiligheid, de billijkheid, de integriteit of het beheer van het spel hebben veroorzaakt. De Organisator zou namelijk niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor alle fouten, verzuimen, onderbrekingen, uitwissen en over het algemeen, voor het verlies van ieder gegeven daardoor.
De Organisator zou niet aansprakelijk kunnen worden gesteld ingevolge de overbelasting van hun toegangswijze die gevolgen zouden kunnen hebben op de nodige verbindingstijd voor de deelneming. Aldus zal de aansprakelijkheid van de Organisator niet kunnen worden betrokken indien de deelnemingen niet geregistreerd zijn, onvolledig zijn of onmogelijk te controleren zijn.


ARTIKEL 11 : NEERLEGGING EN AFSCHRIFT VAN DIT REGLEMENT
Het geheel reglement van dit spel is neergelegd bij het Gerechtsdeurwaarderskantoor Bogaert&Dupont te 7500 Tournai – Chaussée de Douai 80.
Het reglement is beschikbaar in winkel op aanvraag en op onze site rougegorge.com.
Iedere wijziging van dit reglement en iedere beslissing van de Organisator zullen in een bijvoegsel bij dit reglement worden bepaald en neergelegd op het adres hierboven
Een schriftelijk afschrift van dit reglement wordt gratis gezonden aan iedere persoon die deze voor de afsluiting van het spel vraagt. Deze aanvraag dient enkel per brief te worden gestuurd naar Rougegorge Lingerie, service web marketing, 64 rue du Chemin Vert – CS 60043 59531 NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX 6 Frankrijk. Postzegel voor de aanvraag van het reglement terugbetaald op gewoon schriftelijk verzoek aan de laag tarief van toepassing (samen noodzakelijkerwijs met de naam, voornaam en adres van de deelnemer, titel van het spel, en met een « Relevé d'Identité Bancaire (of RIP, of RICE)


ARTIKEL 12 : TERUGBETALING VAN DE DEELNEMINGSKOSTEN
Iedere deelnemer kunt op aanvraag de terugbetaling van de door hem gemaakte verbindingskosten verkrijgen om aan het spel deel te nemen op grond van dit reglement.
De aanvraag dient te worden gestuurd naar het adres van het spel :
RougeGorge Lingerie
Service Internet
« votre maillot de bain remboursé »
Frankrijk
64 rue du Chemin Vert – CS 60043 59531 NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX 6

Iedere zending mag enkel één aanvraag van terugbetaling omvatten, voor één enige deelnemer (een omslag : een aanvraag van terugbetaling). De postzegel zal ook worden terugbetaald, aan de laag tarief van toepassing voor een omslag van minder dan 20 grammen op uitdrukkelijk verzoek gedaan tegelijkertijd als het verzoek tot terugbetaling van de verbindingskosten.
Iedere aanvraag van terugbetaling van de verbindingskosten zal verplicht dienen te worden vergezeld door de naam, voornaam, adres van de deelnemer, van de Facebook pseudoniem gebruikt om deel eraan te nemen, de datum en uur van deelneming, naam van het spel, een « Relevé d’Identité Bancaire (of RIP, of RICE) en een afschrift van de gedetailleerde factuur van de telefoonoperator of Internetprovider waarbij hij geabonneerd is.

Iedere aanvraag, om in aanmerking te worden genomen, dient dwingend schriftelijk bij ons ten laatste 30 dagen na de afsluiting van het spel bereiken, poststempel als bewijs
De terugbetaling is beperkt tot één per gezin (zelfde familienaam, zelfd adres).
De terugbetaling zal per bankoverschrijving worden verricht, gestuurd binnen de 60 dagen van de ontvangst van de aanvraag, na verificatie van de gegrondheid van de vordering.
De deelnemer die geen verbindingskosten in verband met het aantal verbindingen betaalt (forfait, kabelgebruikers, ADSL,...) zullen geen terugbetaling kunnen verkrijgen.HAUT